خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان پاسداران ۲۰ – پلاک ۳۴
تلفن همراه ۰۹۱۵۷۷۱۸۲۲۷-۰۹۳۰۱۵۶۵۹۷۰
مدیریت :آقای علی ثابت شوکت آباد و مرتضی رحمتی
آیدی پشتیبانی : TEBIMARKET@Yahoo.Com

تلفن
۰۵۶۳۲۴۳۳۹۸۷-۰۵۶۳۲۲۳۷۶۰۲

فکس
۰۵۶۳۲۲۳۷۶۰۲